ДЕЙНОСТИ

Инфоком АД
Дейности:

 • Охранителен бизнес:
  • „Инфоком секюрити” ООД – технически средства за охрана
  • „АЛФА 2000” ООД – физическа и техническа охрана, България www.alfasot.com
  •  Нифон секюрити, – физическа и техническа охрана, Сърбия, www.nifonsecurity.com
 • Селско стопанство – производство на Био и Конвенционални плодове и зеленчуци, билки, зърнени култури, извличане на етерични масла -  „Агроинтеграл” ООД
 • Преработка и продажба на пресни, замразени и сушени плодове, зеленчуци и билки: „Еко Енерджи” ООД, www.petrabg.eu
 • Международно акредитирани анализи на пестициди, микотоксини и тежки метали в растителни продукти Фитолаб България, www.fytolab.bg
 • Системи за глобален мониторинг и навигация ЕС НЕТ ООД
 • Производство на бетон и бетонови изделия Би Ти Пи ООД

 

Infocom AD
Activities:


 • Security business:
  • "Infocom Security" Ltd. - technical equipment for security
  • "Alpha 2000" Ltd. - physical and technical security, Bulgariawww.alfasot.com
  • "Nifon Security" - physical and technical security, Serbia, www.nifonsecurity.com
 • Agriculture - production of organic and conventional fruits and vegetables, herbs, cereals, extraction of essential oils -"Agrointegral" Ltd.
 •  Processing and sale of fresh, frozen and dried fruits, vegetables and herbs"Eco Energy" Ltd., www.petrabg.eu
 • International accredited analysis of pesticides, mycotoxines and heavy metals in plant products - Fytolab Bulgaria, www.fytolab.bg
 • Global monitoring systems and navigation - SNET Ltd.
 • Production of concrete and concrete products - BTP Ltd.

 
.